Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Oddział w Płocku

 

TRADYCJA STOWARZYSZENIA

Początki zorganizowanej działalności społecznej mechaników w Polsce, datujące się od II połowy XIX w., prowadzone były w ramach ogólnych stowarzyszeń technicznych tj. Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz Stowarzyszenia Technicznego w Warszawie. Proces integracji społecznego ruchu mechaników nastąpił na początku XX w.

SIMP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.
Podstawowym dokumentem prawnym, regulującym działalność SIMP jest statut, którego aktualną treść uchwalono przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP z 20 stycznia 2018 r.
Obok statutu drugim ważnym dokumentem jest „Deklaracja Programowa SIMP IX Dekady”, którą przyjął XXXI Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 22 października 2006r. Jest ona poprawioną i uaktualnioną wersją „Deklaracji Ideowo-Programowej SIMP-2000” – przyjętą w 1996 r. z okazji 70-lecia Stowarzyszenia.
Organizacyjnie SIMP składa się z 48 oddziałów oraz 21 sekcji i towarzystw naukowo-technicznych o charakterze branżowym.

Oddział w Płocku

W Płocku po powołaniu Oddziału Rejonowego NOT (kwiecień 1950 r.) zarysowała się tendencja wyodrębniania branżowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w samodzielne organizacje. W przygotowywanej informacji dla Zarządu Głównego SIMP z 27.10.1950 r. Sekretarz Generalny SIMP kol. Eugeniusz MAŁKIEWICZ podał, że:…„powstał oddział SIMP w Płocku, który liczy 36 członków”. Datę tę można i należy przyjąć jako datę powstania oddziału SIMP w Płocku.

 

Ostatnie wiadomości

Narada Gospodarcza SIMP

W dniach 10-11 czerwca 2024 roku, w majestatycznym Zamku Królewskim w Rydzynie, odbyła się narada kierownictwa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników...

czytaj dalej