Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Oddział w Płocku

 

TRADYCJA STOWARZYSZENIA

Początki zorganizowanej działalności społecznej mechaników w Polsce, datujące się od II połowy XIX w., prowadzone były w ramach ogólnych stowarzyszeń technicznych tj. Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz Stowarzyszenia Technicznego w Warszawie. Proces integracji społecznego ruchu mechaników nastąpił na początku XX w.

SIMP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Podstawowym dokumentem prawnym, regulującym działalność SIMP jest statut, którego aktualną treść uchwaloną przez XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP 18 października 2014 r.

Obok statutu drugim ważnym dokumentem jest „Deklaracja Programowa SIMP IX Dekady”, którą przyjął XXXI Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 22 października 2006r. Jest ona poprawioną i uaktualnioną wersją „Deklaracji Ideowo-Programowej SIMP-2000” – przyjętą w 1996 r. z okazji 70-lecia Stowarzyszenia.

Organizacyjnie SIMP składa się z 48 oddziałów oraz 21 sekcji i towarzystw naukowo-technicznych o charakterze branżowym.

Oddział w Płocku

W Płocku po powołaniu Oddziału Rejonowego NOT (kwiecień 1950 r.) zarysowała się tendencja wyodrębniania branżowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w samodzielne organizacje. W przygotowywanej informacji dla Zarządu Głównego SIMP z 27.10.1950 r. Sekretarz Generalny SIMP kol. Eugeniusz MAŁKIEWICZ podał, że:…„powstał oddział SIMP w Płocku, który liczy 36 członków”. Datę tę można i należy przyjąć jako datę powstania oddziału SIMP w Płocku.

 

Ostatnie wiadomości

Facebook SIMP
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowni Partnerzy i Sympatycy SIMP, Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Inżynierów ...
Read more.
Patronat Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina
Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin objął patronatem...
Read more.
Biuletyn Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku PRACA I ROZWÓJ
9 lipca 2019 roku ukazał się kolejny numer biuletynu Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku. Zachęcamy do zapoznania się z nim,
Read more.