Mazowieckie Dni Techniki 2018

11.10-9.11.2018r.

Organizatorzy:
Terenowe Jednostki Organizacyjne Naczelnej Organizacji Technicznej Województwa Mazowieckiego

W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich (SIMP), w gronie organizatorów Warszawskich Dni Techniki zrodziła się inicjatywa Mazowieckich Dni Techniki wspólnie z kolegami z Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT działających na Mazowszu w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku i Radomiu. Celami, jakie organizatorzy postawili wspólnie przed tą inicjatywą było:

 • rozwój zainteresowań technicznych oraz poszerzenie wiedzy o aktualnym stanie techniki i innowacyjności zastosowań technicznych,
 • preorientacja zawodowa młodego pokolenia – zachęcenie młodzieży do nauki o technice i zwiększenie ilości uczniów w szkołach o profilu technicznym,
 • uświadomienie atrakcyjności studiów technicznych,
 • zapoznanie młodzieży z techniką w życiu miasta oraz funkcjonujących w nim ośrodków naukowo-badawczych i przemysłowych,
 • docenienie zawodu inżyniera i technika i budzenie poczucia dumy z osiągniętych dokonań technicznych.

Patronat Honorowy nad Mazowieckimi Dniami Techniki sprawowali: Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego i Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

30 listopada br. na uroczystej Gali, która odbyła się w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowano pierwszą edycję Dni. Przybyli m.in. Marcin Wajda – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego, Krzysztof Skolimowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku Mazowieckiego, Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT.

Uroczystość otworzył Adam Baryłka – prezes Oddziału Warszawskiego SIMP Poprosił o przedstawienie idei Mazowieckich Dni przez ich pomysłodawcę – Dariusza Raczkowskiego.

Następnie dyrektor Marcin Wajda odczytał list Marszałka Adama Struzika z życzeniami i gratulacjami dla uczestników i organizatorów Dni. Satysfakcję z realizacji tej inicjatywy przekazała także Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT NOT.

Po wystąpieniach inauguracyjnych prowadzący Galę Janusz Kowalski poprosił reprezentantów Mazowieckich TJO uczestniczących w Dniach o przedstawienie ich przebiegu w swoich regionach. Kolejno występowali: Jerzy Król – prezes Zarządu Rady Regionalnej FSNT NOT w Ciechanowie, Jan Kaniecki – członek Zarządu Rady Regionalnej FSNT NOT w Ostrołęce, Piotr Głowała – sekretarz Rady Regionalnej FSNT NOT, Krzysztof Śmiechowski – wiceprezes RR w Radomiu, Dariusz Raczkowski – koordynator VIII Warszawskich Dni Techniki.

IX Płockie Dni Techniki „Technika dla Młodych”

W ramach Mazowieckich Dni Techniki w dniach 7-9 listopada 2018 r. w płockiej filii Politechniki Warszawskiej odbyły się IX Płockie Dni Techniki. Wydarzenie wpisywało się w program obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Organizatorami wydarzeń były Płocka Rada NOT FSN-T, z Prezesem Rady P Markiem Karpińskim i Dyrektorem Biura P. Katarzyną Zygner oraz Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii PW, z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego dr inż. Arturem Koperem i dr hab. inż. Romanem Marcinkowskim, prof. PW, jako przewodniczącym Komitetu Naukowego Forum.

Przywitanie uczestników przez Marka Karpińskiego Prezesa Rady NOT FSNT w Płocku

Przywitanie uczestników przez Marka Karpińskiego Prezesa Rady NOT FSNT w Płocku

IX Płockie Dni Techniki odbywały się pod honorowym patronatem: Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta Miasta Płocka, Rektora Politechniki Warszawskiej, Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

W uroczystości otwarcia wzięli udział Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku prof. Janusz Zieliński, Przewodniczący Rady MOIIB Roman Lulis, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Płocku Krzysztof Wiśniewski, Wiceprezes Zarządu Głównego FSNT NOT prof. Stefan Góralczyk, władze i członkowie stowarzyszeń naukowo technicznych NOT (SEP, SIMP, SITP, PZITB), władze Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, kadra i studenci uczelni krajowych i praskiej Politechniki (Experimental Centre Prague).

Koło Naukowe chemików

Koło Naukowe chemików

W wystąpieniach okolicznościowych podkreślano wartość wydarzenia dla obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, znaczenie techniki dla regionu i kraju, potrzebę promocji ciekawych rozwiązań, informacji i polemik. Trzydniowe wydarzenia IX Płockich Dni Techniki miały swój naukowy charakter i styl. Wypełnione były debatami, seminariami, prezentacjami nowych technologii i poszczególnych firm, a każdy z nich poświęcony był innej tematyce zagadnień. W pierwsze dwa dni tej imprezy zostało zorganizowane i przeprowadzone V Forum Budowlane, natomiast w ostatnim dniu odbył się specjalny program IX Płockich Dni Techniki pod nazwą „Technika dla młodych”.

Kuchnia molekularna

Kuchnia molekularna

W ramach tegorocznego Forum odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Współczesne problemy budownictwa. Budownictwo modułowe i prefabrykowane, oraz sesja miejska „Historia, teraźniejszość i perspektywy rozwoju budownictwa mostowego i drogowego w Płocku”. Przedstawiano też zagadnienia związane z aplikacją osiągnięć informatyki do budownictwa i infrastruktury miejskiej, firmy prezentowały nowoczesne technologie budowlane, a studenci kół naukowych Budownictwa i Inżynierii Środowiska prezentowali swoje oryginalne inicjatywy naukowe. Ogółem odbyło się osiem sesji o różnych tematach wiodących, związanych z osiągnięciami nauki, techniki i praktyki budowlanej. Uczestnikami IX Płockich Dni Techniki i V Forum Budowlanego byli naukowcy, inżynierowie, doktoranci i studenci, a w ostatnim dniu również młodzież szkolna. Tematykę konferencyjną Forum w skrócie stanowiły zagadnienia takie jak:

 • Budownictwo modułowe: koncepcje, systemy, technologie, badania i projektowanie
 • Prefabrykacja w budownictwie ogólnym i inżynieryjnym
 • BIM w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych
 • Eksploatacja obiektów budowlanych: diagnostyka, przebudowa, wyburzenia i rozbiórki, recykling
 • Problemy technologii i organizacji procesów budowlanych
Ratownictwo techniczne

Ratownictwo techniczne

Trzeci dzień IX Płockich Dni Techniki, podhasłem „Technika dla młodych” skierowany był głównie do młodzieży szkolnej. Odbyły się w tym dniu: pokazy chemiczne i pokazy kuchni molekularnej organizowane przez Centrum Nauki Experymentarium z Łodzi, pokazy ratownictwa technicznego z elementami kwalifikowanej pierwszej pomocy organizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, przybliżono również Uczestnikom samą Uczelnię – jej ofertę edukacyjną, społeczną i kulturalną, przedstawiono kilka filmów edukacyjnych dotyczących zagadnień technicznych przygotowanych przez Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja.

Ponadto Uczestnicy mogli zwiedzić i zapoznać się z budową i działaniem specjalistycznych pojazdów tj.:

 • samochodu lekkiego ratownictwa technicznego SLRt
 • samochodu gaśniczo-ratowniczego GBA
 • samochodu specjalnego WUKO
 • samochodu do inspekcji TV

oraz przejść przez zadymiony namiot z przeszkodami.

Głównym zamiarem organizatorów IX Płockich Dni Techniki było przekazanie społeczności Miasta Płocka i regionu płockiego roli nauki i techniki w rozwoju społeczno – gospodarczym, co w dobie współczesnych przemian cywilizacyjnych ma istotne znaczenie. Naszym celem było również promowanie nauk ścisłych, głównie technicznych, wśród młodzieży oraz zachęcanie młodych ludzi do wybierania technicznych kierunków kształcenia.

 

Sprawozdanie na podstawie materiałów przesłanych przez TJO NOT woj. Mazowieckiego opracowali:

mgr Janusz M. Kowalski, dr inż. Wiesław Krzymień, dr inż. Dariusz Raczkowski, Oddział Warszawski SIMP