Rzeczoznawstwo

Tradycje rzeczoznawcze w SIMP

Tradycje rzeczoznawcze w SIMP sięgają 1928r., kiedy po raz pierwszy zostały opracowane opinie materiałów normalizacyjnych dla potrzeb nowo powstałego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Od 1957r., Stowarzyszenie rozpoczęło zorganizowaną działalność rzeczoznawczą, opartą początkowo o sieć grup rzeczoznawców zlokalizowanych przy większych oddziałach wojewódzkich, a od 1974r. prowadzoną przez profesjonalne, specjalnie powołane wielooddziałowe przedsiębiorstwo jakim jest Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego ZORPOT.

Począwszy od 1964r. przy Zarządzie Głównym SIMP pracuje Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP, która na podstawie odpowiednich regulaminów nadaje tytuł “rzeczoznawca SIMP” w kilkudziesięciu specjalnościach, praktycznie we wszystkich dziedzinach mechaniki. Na wniosek tej Komisji wybitni specjaliści, legitymujący się bardzo dużym dorobkiem naukowym i zawodowym, otrzymują tytuł “dyplomowany rzeczoznawca SIMP”.

Tryb kwalifikacji i formularze wniosków

Głównymi wymogami formalnymi stawianymi członkom SIMP, aspirującymi do tytułu “rzeczoznawca SIMP” są:

  • minimum 4-letni staż pracy w przypadku osób posiadających tytuł inżyniera i 7-letni staż pracy w przypadku techników,
  • minimum roczny staż członkowski w SIMP,
  • złożenie stosownego wniosku wraz z dokumentacją potwierdzającą wykształcenie, dorobek zawodowy i naukowy, poświadczoną przez zakład pracy i stosownie do miejsca zamieszkania sekcję naukowo-techniczną i oddział SIMP.

W wyniku pozytywnego przewodu kwalifikacyjnego, obok legitymacji i pieczątek imiennych, rzeczoznawcy SIMP otrzymują terminowe certyfikaty poświadczające kwalifikacje zawodowe, natomiast dyplomowani rzeczoznawcy SIMP – bezterminowe dyplomy, wg wzorów określonych w regulaminach. Regulaminy określają również tryb i warunki korzystania w praktyce z uzyskanych uprawnień.

Zgodnie z obowiązującymi w SIMP regulaminami, rzeczoznawcy Stowarzyszenia mogą świadczyć usługi wyłącznie w ramach ośrodków rzeczoznawczych lub po podpisaniu umowy franszyzy na świadczenie usług rzeczoznawczych w ramach sieci jednostek, nadzorowanych przez SIMP. Rzeczoznawcy podlegają systematycznemu szkoleniu i okresowej weryfikacji.

Szczegóły dotyczące trybu kwalifikacji i formularze wniosków zawierają „Regulaminy dotyczące rzeczoznawstwa w SIMP”. Dokumenty te znajdują się do pobrania na stronie simp.pl (pozycje 14-19). Informacje dotyczące tego obszaru  działalności SIMP uzyskać można również pod adresem:

Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP
ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa
tel. 692-262-309 – przewodniczący Komisji
tel. 603-844-350 – sekretarz Komisji

E-mail: komisjarzeczoznawcow@simp.pl

 

Czynni rzeczoznawcy działający na terenie oddziału Płock:

Imię i nazwiskoNr ewidencyjnyNr specjalnościNazwa specjalności
Radosław Nowak9695/08705
830
Pojazdy samochodowe i ciągniki
Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Katarzyna Pachelska9867/13313
830
115
Aparatura i urządzenia dla przemysłu chemicznego
Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Systemy bhp i ochrony środowiska
Mariusz Sarniak10108/22801Budowa i eksploatacja systemów fotowoltaicznych
Czesław Sikorski9133303
830
Obrabiarki i technologia procesów wytwarzania
Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Kazimierz Stec6696406
115
830
Technika sanitarna
Systemy bhp i ochrony środowiska
Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Marek Trzciński9587106
303
313
830
Systemy zarządzenia jakością
Obrabiarki i technologia procesów wytwarzania
Maszyny i urządzenia dla przemysłu chemicznego
Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Krzysztof Wołosz9802303Obrabiarki i technologia procesów wytwarzania