Wykładowca SIMP

Zgodnie z przyjętą w naszym Stowarzyszeniu „Deklaracją Programową IX Dekady SIMP” prawdziwego inżyniera, a zwłaszcza członka SIMP musi cechować w działaniu zawodowym profesjonalizm i maestria, wspomagane nowoczesnymi metodami i środkami pracy. Zasady te w SIMP realizowane są m.in. przez ciągłe doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry technicznej w procesach szkoleniowych.

Począwszy od 1963 r. przy Zarządzie Głównym SIMP pracuje Komisja Weryfikacyjna Wykładowców SIMP (aktualnie Komisja Kwalifikacyjna Wykładowców SIMP), powoływana systematycznie na okres kadencji Zarządu Głównego SIMP. Zadaniem Komisji jest prowadzenie, na podstawie Regulaminu Komisji Kwalifikacyjnej SIMP, postępowania kwalifikacyjnego służącego nadaniu tytułu wykładowcy SIMP.

W celu zwiększenia operatywności w załatwianiu wniosków o nadanie tytułu wykładowcy SIMP poszczególne oddziały i ośrodki działalności gospodarczej są uprawnione do wstępnej kwalifikacji oraz opiniowania tych wniosków. Zaopiniowane „arkusze kwalifikacyjne”, stanowią podstawę do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i podjęcia uchwały przez Prezydium ZG SIMP o nadaniu tytułu wykładowcy SIMP.

Tryb kwalifikacji i formularze wniosków

Głównymi wymogami formalnymi stawianymi członkom SIMP, aspirującymi do tytułu “wykładowca SIMP”

  • są: uznany w kraju dyplom ukończenia szkoły technicznej o kierunku mechanicznym,
  • co najmniej 3-letni staż członkowski w SIMP,
  • co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w obranej specjalności.

Komisja rozpatruje możliwość przyznania tytułu „Wykładowca SIMP” na podstawie odpowiednio udokumentowanego wniosku zainteresowanej osoby, zaopiniowanego przez właściwy Zarząd Oddziału SIMP.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu kwalifikacji i formularzy wniosków można uzyskać po adresem:

Komisja Kwalifikacyjna Wykładowców SIMP
(przy Ośrodku Rzeczoznawstwa SIMP-ZORPOT w Płocku)
al. St. Jachowicza 8
09-402 Płock
tel./fax. 24 262-34-54
kom. 609-49-83-43

REGULAMIN KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ, Załącznik nr 1 – wykaz specjalności, ARKUSZ Kwalifikacyjny WYKŁADOWCY SIMP oraz aktualny Rejestr wykładowców SIMP znajdują się do pobrania na stronie ZG SIMP.

 

Członkowie z terenu oddziału Płock, którzy uzyskali tytuł Wykładowca SIMP:

Imię i nazwiskoNr dyplomuWykaz specjalnościData uzyskania tytułu
Kazimierz Stec4/001 – organizacja i zarządzanie
3 – inżynieria bioprocesowa i ochrona środowiska
23 – wycena maszyn, urządzeń, urządzeń i pojazdów
05.04.2000
Józef Chęciński5/004 – budowa maszyn, w tym: konstrukcja, eksploatacja, diagnostyka
21 – systemy i środki transportu
05.04.2000
Wiesław Kłobukowski7/012 – agronomia, w tym: mechanizacja rolnictwa, ekonomika produkcji rolniczej
3 – inżynieria bioprocesowa i ochrona środowiska
06.03.2001
Wiesław Raczyński10/014 – budowa maszyn, w tym: konstrukcja, eksploatacja, diagnostyka
18 – informatyka
06.03.2001
Mieczysław Królikowski11/014 – budowa maszyn, w tym: konstrukcja, eksploatacja, diagnostyka
5 – technologia maszyn, w tym procesy technologiczne, automatyzacja, organizacja produkcji, optyka stosowana
25.06.2001
Józef Bielecki19/024 – budowa maszyn, w tym: konstrukcja, eksploatacja, diagnostyka
5 – technologia maszyn, w tym procesy technologiczne, automatyzacja, organizacja produkcji, optyka stosowana
9 – inżynieria powierzchni, technologie spajania materiałów
10 – materiały ceramiczne, metalurgia proszków, kompozyty
04.04.2002
Janusz Grabowski21/025 – technologia maszyn, w tym procesy technologiczne, automatyzacja, organizacja produkcji, optyka stosowana
18 – informatyka
04.04.2002
Mariusz Sarniak23/0218 – informatyka
23 – wycena maszyn, urządzeń, urządzeń i pojazdów
19.12.2002
Jan Ronij24/024 – budowa maszyn, w tym: konstrukcja, eksploatacja, diagnostyka
23 – wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
19.12.2002
Rajmund Radziewicz39/0919 – informatyka08.12.2009
Arkadiusz Mokijewski72/168 – Nauka o materiałach i metody badania materiałów
10 – Inżynieria powierzchni, technologie spajania materiałów
15.02.2016
Jarosław Gębka73/1619 – Informatyka
20 – Telekomunikacja
15.02.2016
Jan Szymański77/171 – Organizacja i zarządzanie
13 – Elektroenergetyka
17 – Elektronika
12.04.2017
Arkadiusz Sobieraj79/173 – Inżynieria bioprocesowa i ochrona środowiska
15 – Energetyka cieplna
19 – Informatyka
16.05.2017