Na podstawie § 48 pkt 1. Statutu SIMP w imieniu Zarządu Oddziału w Płocku, zapraszam wszystkich Członków na Walne Zgromadzenie Członków SIMP, które odbędzie się 6 maja 2022 r. o godz. 16:30 (I termin) i 16:45 (II termin) w restauracji SZANSA ul. Królewiecka 12F, Płock.

Według Statutu SIMP
§48
1. Prezesa i pozostałych członków Zarządu Oddziału SIMP wybiera Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału SIMP w Płocku, 6 maja 2022 r.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Zatwierdzenie regulaminu i porządku obrad.
 4. Wręczenie odznaczeń Stowarzyszeniowych.
 5. Wybór Komisji:
 • mandatowo-wyborczej
 • skrutacyjnej,
 • wniosków i uchwał.
 1. Sprawozdanie z działalności Oddziału za okres kadencji.
 2. Sprawozdanie Rzecznika ds. Rzeczoznawstwa.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 4. Dyskusja i głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 5. Zgłoszenie kandydatów w celu wyboru:
 • Prezesa i Członków Zarządu Oddziału,
 • Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 • Delegata na Walny Zjazd SIMP.
 1. Przeprowadzenie wyborów.
 2. Przedstawienie założeń programowych na nową kadencję.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwał.
 4. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Prezes Oddziału SIMP w Płocku
Jarosław Gębka